Δείτε το το ενημερωτικό δελτίο του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας:
Τεύχος 27 Δεκέμβριος 2021-Ιανουάριος 2022 (upatras.gr)