Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (http://kedivim.upatras.gr) σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (στα πλαίσια του Προγράμματος Διερμηνείας ΕξΆ Αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων Φ4590/27/12/2017 τ. ΒΆ) ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 15-25 διερμηνέων με τίτλο: «Κατάρτιση διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους».
Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες της διερμηνείας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσας, χειλεανάγνωση, κτλ) για την υποστήριξη της επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων ανθρώπων με τους ακούοντες.
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι Κλήμης ¶ντζακας, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής/Αγωγής Κωφών στο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πληροφορίες για τη δράση, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, τα κριτήρια και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://kedivim.upatras.gr/sign-language/
Για το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ
Ελ. Αμανατίδης
Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) Πανεπιστημίου Πατρών
Κτήριο Πρυτανείας, Ισόγειο, Ρίο Πατρών, 265 04
Τηλ. 2610-996639
Fax. 2610-996673
Email: kedivim@upatras.gr
Ιστοσελίδα: http://kedivim.upatras.gr/
Skype: upatrascve
Facebook: http://www.facebook.com/upatrascve
Twitter: https://twitter.com/upatrascve