Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2014 – 2015 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

α) Βιολογική Τεχνολογία

β) Εφαρμοσμένη Οικολογία-Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 12-9-2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
  • Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος)


Η Προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.biology.upatras.gr .

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26500 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Τηλ.: 2610-969201, 969204, fax: 2610-991606, e-mail: paspioti@upatras.gr και mtsepa@upatras.gr ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr