Την Πέμπτη 25-4-24 ώρα 10-11, αίθ. 342 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΜΔΕ ΘΕΜΑ Παναγιώτα Αβραμίδη θα δώσει ομιλία με τίτλο

Ομάδες Lie που επιδέχονται αριστερά αναλλοίωτη μετρική Riemann με θετική καμπυλότητα τομής.

Περίληψη: Σκοπός της ομιλίας είναι να παρουσιαστεί το παρακάτω θεώρημα και να δοθεί ένα σχεδιάγραμμα επί της απόδειξής του. Αν G είναι μια συμπαγής, συνεκτική και απλά συνεκτική ομάδα Lie, η οποία επιδέχεται μια αριστερά αναλλοίωτη μετρική Riemann με θετική καμπυλότητα τομής, τότε η G είναι ισόμορφη με την SU(2).