Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜCDA" κας Αναστασίας Καραμήτου με τίτλο: "Η μέθοδος Newton για κυρτές συναρτήσεις", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω Ζοοm
(https://upatras-gr.zoom.us/j/95692654307?pwd=cDJYQmljTkJucUk2dWlHVDB6NEZGZz09).

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Γ. Ανδρουλάκης, Δ. Σωτηρόπουλος, Θ. Γράψα (επιβλέπουσα)