Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜCDA" κας Διονάτου Αλίκης με τίτλο: "Ανάλυση Δεδομένων Επιβίωσης Παρουσία Ανταγωνιστικών Κινδύνων", θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 15/06/2021 και ώρα 11:00 μέσω Zoom στη διεύθυνση :

https://upatras-gr.zoom.us/j/9511926...MzenFxTm5hdz09

Περίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στην ανάλυση και περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση δεδομένων επιβίωσης παρουσία ανταγωνιστικών κινδύνων. Η ανάλυση επιβίωσης μελετά το χρόνο μέχρις ότου εμφανιστεί κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις συχνά εμφανίζονται ανταγωνιστικοί κίνδυνοι και οι συμβατικές στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης επιβίωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι ανταγωνιστικοί κίνδυνοι αφορούν καταστάσεις στις οποίες περισσότερες από μία αιτίες αποτυχίας είναι πιθανές. Εάν οι αποτυχίες είναι διαφορετικές αιτίες θανάτου τότε μόνο η πρώτη από αυτές καταγράφεται.
Στόχος είναι να παρουσιαστούν βασικές συναρτήσεις και μοντέλα παλινδρόμησης που χρησιμοποιούνται υπό την παρουσία ανταγωνιστικών κινδύνων και να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά δεδομένα που αφορούν ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση του μελανώματος.


Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Μαλεφάκη Σωτηρία (Σόνια), Οικονόμου Πολυχρόνης (Επιβλέπων), Πετρόπουλος Κωνσταντίνος