Όσοι/σες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό μάθημα
"Θέματα Ανάλυσης (Μιγαδική Ανάλυση)"
παρακαλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος μέσω του συνδέσμου

https://eclass.math.upatras.gr/courses/MSC-MCDA107/


ώστε να έχουν πρόσβαση στις σχετικές ανακοινώσεις.
Η διδάσκουσα
Β.Βλάχου