Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Μαρίας Πάνου με τίτλο "Το Πρόβλημα Μεταφοράς" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 12:00 μέσω Skype for Business στη διεύθυνση https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...antas/6ES41BSD

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ιωάννης Δημητρίου, Ευφροσύνη Μακρή, Νικόλαος Τσάντας (επιβλέπων)