Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Δημήτρη Σπυρόπουλου με τίτλο "Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα εργασίας σε περιβάλλοντα πληθοπορισμού" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 11:00 μέσω Skype for Business στη διεύθυνση https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...agara/1AXXO32U

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Σωτήριος Κωτσιαντής, Μανώλης Τζαγκαράκης (επιβλέπων), Νικόλαος Τσάντας

Περίληψη
Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) αναφέρεται στην πράξη της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων, που παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο ή εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανώνυμων εθελοντών ή μία κοινότητα, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εργασίες που ανατίθενται σε περιβάλλοντα πληθοπορισμού από αιτούντες (requestors) και εκτελούνται από εργάτες (workers) μπορεί έχουν και χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι εργάτες όταν ολοκληρώσουν μια εργασία. Ιστότοποι όπως το Amazon Mechanical Turk και Microworkers αποτελούν από τους πλέον δημοφιλείς ιστοτόπους πληθοπορισμού με ολοένα αυξανόμενο πλήθος αιτούντων και εργατών. Σε τέτοια περιβάλλοντα πληθοπορισμού, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι το ζήτημα της ποιότητας εργασίας δηλαδή το κατά πόσο η εργασία που δίνουν οι εργάτες ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αιτούντων, όπου έχει επικεντρωθεί σημαντικό μέρος της έρευνας. Οι έρευνες αυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν την ποιότητα εργασίας καθώς και να μελετήσουν παράγοντες που την επηρεάζουν. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας, μελετάται εάν ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργατών επηρεάζουν ή όχι την ποιότητα εργασίας που παραδίδουν. Η διπλωματική εργασία αναλύει και αξιολογεί τα δεδομένα ενός πειράματος που διενεργήθηκε σε ιστότοπο πληθοπορισμού προκειμένου να εξετάσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργατών που σχετίζονται θετικά με την ποιότητα εργασίας που παραδίσουν.