Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Κωστάκη Μητσιώνη με τίτλο "Αποτύπωση της προτίμησης καταναλωτών με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης συναισθήματος σε κοινωνικά δίκτυα" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 11:00 μέσω Skype for Business στη διεύθυνση https://meet.lync.com/upatrasgr-upat...agara/EG4K3NNL

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Σωτήριος Κωτσιαντής, Μανώλης Τζαγκαράκης (επιβλέπων), Νικόλαος Τσάντας

Περίληψη
Ο όρος ανάλυση συναισθήματος (sentiment analysis) αναφέρεται στον αυτόματο εντοπισμό και χαρακτηρισμό απόψεων, συναισθημάτων και διαθέσεων από έγγραφα κειμένου σχετικά με την πολικότητά τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που αναλύουν το κείμενο και το αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό ως πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Η χρήση μεθόδων ανάλυσης συναισθήματος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε περιβάλλοντα κοινωνικών δικτύων όπως Facebook και Twitter καθώς επιτρέπει την εκτίμηση και τάση της άποψης των χρηστών για συγκεκριμένα θέματα που αποτελούν το επίκεντρο ενδιαφέροντος διαφόρων περιοχών. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί λογισμικό που εκτελεί ανάλυση συναισθήματος σε αναρτήσεις των χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο Twitter με τη χρήση αλγορίθμου μηχανικής μάθησης. Το λογισμικό που υλοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της προτίμησης καταναλωτών για συγκεκριμένα είδη ροφημάτων. Μία αξιολόγηση του αλγορίθμου ανάλυσης συναισθήματος στο κοινωνικό δίκτυο Twitter δείχνει ότι έχει ικανοποιητική ακρίβεια για την πρόβλεψη της τάσης των χρηστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων.