Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Νίκης Χαϊδοπούλου με τίτλο "Δύο Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία του Γραμμικού Προγραμματισμού: Simplex and Karmarkar' s Method" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ιωάννης Δημητρίου, Ευφροσύνη Μακρή, Νικόλαος Τσάντας (επιβλέπων)