Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Κωνσταντίνας Κουρή με τίτλο: "Σχεδίαση Εφαρμογής Υπολογισμού και Ανάλυσης του Αποτυπώματος Άνθρακα Χρηστών για την Μείωσή του μέσω Παιχνιδοποίησης" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/09/2019 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων (ισόγειο, κτίριο Β) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ευστράτιος Γαλλόπουλος (επιβλέπων), Χρήστος Ζαρολιάγκης, Νικόλαος Τσάντας