Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Ελένης Δανιά με τίτλο: "Μέθοδοι Monte Carlo και Markov Chain Monte Carlo και παρουσίαση των σημαντικότερων εξΆ αυτών υπό την οπτική των κατάλληλα σταθμισμένων δειγμάτων" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/09/2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ευφροσύνη Μακρή, Μαλεφάκη Σόνια (επιβλέπουσα), Οικονόμου Πολυχρόνης