Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κα. Eυγενίας Κοτζαπαναγιώτου με τίτλο: "Χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη μελλοντικών τιμών χρονοσειρων" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Αναπλ. Καθ. Θ. Γραψα (επιβλέπουσα), Επικ. Καθ. Δ. Καββαδίας, Επικ. Καθ. Σ. Κωτσιαντής.