Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Λαμπρινή Καλφούντζου θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο «Κατανομή Lomax: Ιδιότητες, Εκτίμηση και Εφαρμογές» την Τετάρτη 28/8/2019 στις 13:00 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτιρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Η τριμελής επιτροπή

Φ. Μακρή
Ν. Τσάντας
Κ. Πετρόπουλος (Επιβλέπων)