Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κα. Ζησιμοπούλου Παναγιώτας με τίτλο: "Βαθιά Μάθηση από Ιατρικές Εικόνες", θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/7/2019 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Σ. Κωτσιαντής(επιβλέπων), Δ. Καββαδίας, Θ. Γράψα