Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Δημητρίου Χριστοφιδέλλη με τίτλο: "Προηγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Γράφων με Έμφαση στην Ανάλυση Κεντρικότητας και Ομοιότητας" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/01/2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Α/Σ (Κτίριο Β, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής).

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ευστράτιος Γαλλόπουλος (επιβλέπων), Χρήστος Μακρής, Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου