Ετήσια Σεμινάρια Επιμόρφωσης (E-learning) 400 ωρών για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας
Διδακτική και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Ειδική Αγωγή 16 ακόμα προγράμμστα

Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις επιμορφούμενων - Website: http://ipode.gr,
email: ipode@ipode.gr, τηλ. 2613019948, 2610993855.

-learning.jpg