Τη Δευτέρα, 23-4-2018 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Β/Μ 235,
η φοιτήτρια του ΜΠΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"
Ελπίδα Τζόλα,
θα παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική της Εργασία με τίτλο
"Ροές Επιτυχιών σε Μαρκοβιανές Αλυσίδες".

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Φ. Αλεβίζος
Ε. Μακρή (Επιβλέπουσα)
Ν. Τσάντας