Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας κ. Αικατερίνη Καραβασίλη θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία για την απόκτηση Μ.Δ.Ε με τίτλο "Κατηγορική Θεωρία Galois" την Τρίτη 12 Απριλίου, ώρα 13:00, στη αίθουσα ΒΜ 342.

Ο επιβλέπων,
Π. Καραζέρης