Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων", ο μεταπτυχιακός φοιτητής Κωνσταντίνος Αγγέλου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο “Εκτίμηση ποσοστιαίων σημείων για επιλεγμένο εκθετικό πληθυσμό από κ πληθυσμούς” στην Αίθουσα B/M 235, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00.

Η Τριμελής Επιτροπή

Φ. Αλεβίζος
Σ. Κουρούκλης
Κ. Πετρόπουλος (επιβλέπων)