Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών & των Αποφάσεων", η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γρηγορία Αγγέλου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο “Εκτίμηση για την κατανομή Pareto” στην Αίθουσα B/M 235, την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 και ώρα 12:00.

Η Τριμελής Επιτροπή

Σ. Κουρούκλης
Κ. Πετρόπουλος (επιβλέπων)
Ν. Τσάντας