Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου
12138 ---> 8.5
13157 ---> 8.0

Οι διδάσκοντες