Βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του δύο τα γραπτά με ΑΜ :

0835->3,11129->3.5,11246->2.512253->6.5,13051->5,13055->5,13083->3,
13125->2.5,13129->3,13131->6,13151->2.5,13172->3,13175->3