Σας ενημερώνω ότι λόγω προσωπικού κωλύματος οι διαλέξεις του μαθήματος Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο διδάσκων: Α. Τόγκας