Η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας κας Ανδρονίκης Τρομπούκη (ΑΜ 1054229) με τίτλο: «Εφαρμογή μοντέλων νευρωνικών δικτύων για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας αεροπορικών δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά με ενσωματωμένους αισθητήρες οπτικών ινών» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουλίου και ώρα 13:00 μέσω Ζοοm
https://upatras-gr.zoom.us/j/9908395...NTRjF1Nm05UT09

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Καθ. Θ. Γράψα (επιβλέπουσα), Αναπλ. Καθ. Κ. Τσερπές, Επ. Καθ. Δ. Σωτηρόπουλος