Επαναληπτική Εξέταση "Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ" τμήμα Β'

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει στο σύστημα "progress" ή σύστημα "archimedia" το μάθημα "Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ" Τμήμα Β' και προτίθενται να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξέταση του μαθήματος, αν δεν έχουν εγγραφεί στο μάθημα Τμήμα β' : Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (PM106 2020-2021) στην πλατφόρμα eclass.upatras.gr, καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 πρό μεσημβρίας κάνοντας χρήση μόνο του ιδρυματικού τους λογαριασμού xxxxxxxxx@upnet.gr στο μάθημα Τμήμα β' : Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (PM106 2020-2021) συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία (ονοματεπωνύμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό email xxxxxxxxx@upnet.gr). Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, καμμία αίτηση εγγραφής δεν γίνεται δεκτή. Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος δίδονται μόνο μέσω της πλατφόρμας του μαθήματος Τμήμα β' : Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ (PM106 2020-2021).

Ο διδάσκων

Βασίλειος Παπαγεωργίου