Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα Ι (Τμήμα Α')» και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.upatras.gr, οφείλουν να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Κυριακή 29/08/2021 και ώρα 23:59. Όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν, καλούνται να ελέγξουν αν παραμένουν εγγεγραμμένοι και, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί, να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr , και να εμφανίζει ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας για το μάθημα στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος απορρίπτονται αυτόματα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 29/08, θα αναρτηθούν στο eclass.upatras.gr περαιτέρω πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης.