Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Μιγαδική Ανάλυση και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.upatras.gr, παρακαλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 23:59. Όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν, καλούνται να ελέγξουν αν παραμένουν εγγεγραμμένοι και, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί, να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr, και να εμφανίζει ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας για το μάθημα στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται αυτόματα. Επίσης, απορριπτέες είναι οι αιτήσεις όσων δεν έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος στο archimedia ή στο progress.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 23/06, θα αναρτηθούν στο eclass.upatras.gr περαιτέρω πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να κάνουν ό,τι απαιτείται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Δεν θα απαντηθούν προσωπικά μηνύματα που ζητούν διευκρινήσεις επί των παραπάνω.

Β. Βλάχου και Π. Τζερμιάς