Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Διαφορική Γεωμετρία Ι και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στο eclass.upatras.gr, καλούνται να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Κυριακή 31/01/2021 και ώρα 23:59. Όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν, καλούνται να ελέγξουν αν παραμένουν εγγεγραμμένοι και, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί, θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα νέα αίτηση εγγραφής. Η αίτηση πρέπει να έχει αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr, ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας για το μάθημα στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται αυτόματα. Επίσης, απορριπτέες είναι οι αιτήσεις όσων δεν έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος στο archimedia ή στο progress. Μετά το πέρας της προθεσμίας της 31/01, θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης αποκλειστικά μέσω του eclass.upatras.gr. Δεν θα απαντηθούν προσωπικά μηνύματα που ζητούν διευκρινήσεις επί των παραπάνω.