Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα Ι (Τμήμα Α') και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στο eclass.upatras.gr, πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 23:59. Όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν, καλούνται να ελέγξουν αν παραμένουν εγγεγραμμένοι και, στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εγγραφής. Η αίτηση πρέπει να έχει αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr, και πρέπει να εμφανίζει ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας για το μάθημα στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται αυτόματα. Επίσης, απορριπτέες είναι οι αιτήσεις όσων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο τμήμα του μαθήματος στο archimedia ή στο progress καθώς επίσης και όσων επί πτυχίω φοιτητών είχαν δηλώσει άλλο τμήμα του μαθήματος στο χειμερινό εξάμηνο και άλλο τμήμα στο εαρινό εξάμηνο και δεν προέβησαν σε διαδικασία διόρθωσης της δήλωσής τους σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 31/08, θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος αποκλειστικά μέσω του eclass.upatras.gr. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Δεν θα απαντηθούν προσωπικά μηνύματα που ζητούν διευκρινήσεις επί των παραπάνω.