Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Άλγεβρα ΙΙ και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στο eclass.upatras.gr, πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/08/2020 και ώρα 23:59. Η αίτηση πρέπει να έχει αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr, και πρέπει να εμφανίζει ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και ιδρυματικό λογαριασμό email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται αυτόματα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 27/08, θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μαθήματος αποκλειστικά μέσω του eclass.upatras.gr. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Δεν θα απαντηθούν προσωπικά μηνύματα που ζητούν διευκρινήσεις επί των παραπάνω.