Οι φοιτητές που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα Ι (Τμήμα Α) ή του μαθήματος Άλγεβρα Ι (Τμήμα Β), καλούνται να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.upatras.gr, κάνοντας χρήση μόνο του ιδρυματικού τους λογαριασμού xxxxxxxxx@upnet.gr. Όσοι είχαν εγγραφεί στο παρελθόν, καλούνται να ελέγξουν αν παραμένουν εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση που έχουν διαγραφεί, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση εγγραφής με αναφορά ονοματεπωνύμου, αριθμού μητρώου και ιδρυματικού λογαριασμού email.

Η αίτηση εγγραφής πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 23:59. Μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, καμία αίτηση εγγραφής δεν θα γίνει δεκτή. Πληροφορίες για την εξέταση του μαθημάτων, δήλωση αποδοχής των όρων της εξέτασης, καθώς και ημέρα και ώρα εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο θα δοθούν αποκλειστικά μέσω του eclass.upatras.gr και μόνο σε όσους έχουν εγγραφεί εμπρόθεσμα.