Οι σημειώσεις των μαθημάτων "Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++" και "Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Θεωρίας Υπολογισμού" διατίθενται στους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτά τα μαθήματα από το γραφίο Β/Μ 142.