Στον εξυπηρετητή student.math.upatras.gr θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης κατά το χρονικό διάστημα 20:00μμ ~ 8:00πμ την 07-10-2014. Συνεπώς οι υπηρεσίες που προσφέρει δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες.
Παρακαλούνται οι χρήστες να μην εισάγουν αιτήματα τεχνικής υποστήριξης για τον εξυπηρετητή για αυτό το διάστημα.