Στο διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε webinar με τίτλο "Data-Driven Queueing Challenges", με αντικείμενο την αξιοποίηση της πληθώρας δεδομένων στην μελέτη συστημάτων αναμονής. Πρόκειται στην ουσία για την προσπάθεια ταυτόχρονης αξιοποίησης των κλασσικών αποτελεσμάτων της θεωρίας ουρών αναμονής (queueing theory) με την στατιστική (statistics) και την ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning) και την ανάδειξη των νέων (ερευνητικών) προκλήσεων που εμφανίζονται στην αποτίμηση επίδοσης μεγάλης κλίμακας συστημάτων (διαδίκτυο, νοσοκομεία, βιομηχανία...).

Στο παρακάτω link: https://www.ddqc.io/ βρίσκεται η ιστοσελίδα του webinar καθώς και οι παρουσιάσεις των ομιλιών.