PDA

View Full Version : Προκήρυξη ΔΠΜΣ με Τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"tsantas
26-04-2015, 20:25
Τα Τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων.
Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις.
Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις.

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα εισαχθούν έως και 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: (α) Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές των ανωτέρω περιπτώσεων (α)-(β) οι οποίοι οφείλουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι (γ) Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης, (δ) Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), (ε) Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, καθώς και (στ) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. συναφούς με την επιστήμη των Μαθηματικών γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν το Μ.Δ.Ε. του Προγράμματος. Για ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων μπορεί να ισχύσουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.
Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) μόνο από τις αναφερόμενες ανωτέρω κατευθύνσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο - επισυνάπτεται).
Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος (πτυχίο, άλλο Μ.Δ.Ε., κ.λπ.). Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όλων των ανώτερων/ανώτατων σπουδών που υπάρχουν).
Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
Βιογραφικό σημείωμα.
Σύντομο κείμενο, το πολύ μίας (1) σελίδας, στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια, υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία σε Διαγωνισμούς Μαθηματικών, διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται: (α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6.0) (β) η βαθμολογία στα συναφή με την κατεύθυνση του ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, (δ) η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, (ε) η ύπαρξη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, (στ) η (αποδεδειγμένη) συμμετοχή σε θερινά σχολεία, σεμινάρια, συνέδρια, κ.α., (ζ) οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές, επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, (η) οι συστατικές επιστολές οι οποίες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα ανεγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση, (θ) η παρουσία τους σε προσωπική συνέντευξη και, τέλος, (ι) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του στην ποσοτική διερεύνηση, τη στρατηγική αξιολόγηση και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών που χρειάζονται στη λήψη αποφάσεων και στην υπολογιστική σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας, διοίκησης και οικονομίας (π.χ. υποτροφία Ι.Κ.Υ. προπτυχιακών σπουδών, βράβευση σε διαγωνισμούς μαθηματικών ή/και πληροφορικής, κ.λπ.).
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2015 από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τους υποψηφίους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών (κτίριο Βιολογικού/Μαθηματικού, 1ος όροφος γραφείο 152, τηλ.: 2610-996750, κ. Κολιόπουλος), ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου): Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία (e-mail: info-mcd@math.upatras.gr) και στις ιστοσελίδες Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=142) του Τμήματος Μαθηματικών, όπου και υπάρχουν ανηρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο Πρόεδρος του επισπεύδοντος Τμήματος Μαθηματικών
Καθηγητής Νικόλαος Τσάντας