PDA

View Full Version : Προκήρυξη ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές"tsantas
26-04-2015, 20:00
Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει νέες θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

Θεωρητικά Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη
Διδακτική Μαθηματικών

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα εισαχθούν έως και 46 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής & ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι οφείλουν μέχρι οκτώ (8) μαθήματα, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι (α) Τμημάτων Πληροφορικής και Φυσικής των Σχολών Θετικών Επιστημών (β) Πολυτεχνικών Σχολών, (γ) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), (δ) Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των Τ.Ε.Ι., καθώς και (ε) κάτοχοι Μ.Δ.Ε. συναφούς με την επιστήμη των Μαθηματικών γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν το Μ.Δ.Ε. του Τμήματος. Για τους πτυχιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων (α)-(δ) μπορεί να ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Όλοι οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση το πολύ σε δύο (2) κατευθύνσεις αναγράφοντας αυτές με σειρά προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο - επισυνάπτεται).
Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος (πτυχίο, άλλο Μ.Δ.Ε., κ.λπ.). Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το Δ..Ο.Α.Τ.Α.Π. (το αργότερο κατά την περίοδο των εγγραφών).
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όλων των ανώτερων/ανώτατων σπουδών που υπάρχουν).
Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
Βιογραφικό σημείωμα.
Σύντομο κείμενο, το πολύ μίας (1) σελίδας, στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια, υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία σε Διαγωνισμούς Μαθηματικών, διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται (α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του έξι (6.0), (β) η βαθμολογία στα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που αφορά η αίτηση, προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου, (δ) η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, (ε) η ύπαρξη προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, (στ) η (αποδεδειγμένη) συμμετοχή σε θερινά σχολεία, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ., (ζ) οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές, επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, (η) οι συστατικές επιστολές οι οποίες υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα ανεγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση, (θ) η παρουσία τους σε προσωπική συνέντευξη και, τέλος, (ι) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στη συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά (π.χ. υποτροφία Ι.Κ.Υ. προπτυχιακών σπουδών, βράβευση σε διαγωνισμούς μαθηματικών και πληροφορικής).
Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2015 από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τους υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, και ο πίνακας επιτυχόντων εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών. Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία και οι επιτυχόντες καλούνται να εγγραφούν εντός τακτής ημερομηνίας.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών (κτίριο Βιολογικού/Μαθηματικού, 1ος όροφος γραφείο 152, τηλ.: 2610-996750, κ. Κολιόπουλος), ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου): Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία (e-mail: info-mca@math.upatras.gr) και στις ιστοσελίδες Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=142) του Τμήματος Μαθηματικών, όπου και υπάρχουν ανηρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Καθηγητής Νικόλαος Τσάντας