PDA

View Full Version : Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσική του Πανεπιστημίου Πατρώνeutuxia
18-07-2017, 13:07
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:
• Ενέργεια και Περιβάλλον
• Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος
• Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία)
• Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
• Φυσική των Υλικών
• Φωτονική - Lasers
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) εκ των οποίων οι δέκα (10) στην Ειδίκευση Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) και οι τριάντα (30 στις άλλες ειδικεύσεις, ενδεικτικά κατανεμημένες σε έξι (6) ανά ειδίκευση.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Επιστήμης των Υλικών, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις υποψήφιων κατόχων τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο 2916/01 άρθρο 5 παρ. 12, εφόσον οι υποψήφιοι εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα «Κβαντική Φυσική Ι», «Ηλεκτρομαγνητισμός Ι» και «Κλασική Μηχανική», πλην των υποψηφίων για την Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική και Επικοινωνίες (Ραδιοηλεκτρολογία) οι οποίοι θα εξετασθούν στα μαθήματα «Αναλογικά Ηλεκτρονικά», «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική των Μικροϋπολογιστών» και «Επεξεργασία Σήματος». Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή των αντιστοίχων προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.physics.upatras.gr). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2017. O χώρος και οι ώρες διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, εφΆ όσον υπάρξουν σχετικές αιτήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm , από 17.07.2017 μέχρι 15.09.2017, αίτηση υποψηφιότητας.
Οι υποψήφιοι καταθέτουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:
- Αίτηση με οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του, του για μία μόνο από τις ως άνω ειδικεύσεις.
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
- Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφΆ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Δύο συστατικές επιστολές.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι μετά την εξεταστική περίοδο του του Σεπτεμβρίου 2017. ΕφΆ όσον επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση πτυχιούχου/διπλωματούχου) μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του καταλόγου των εισακτέων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από την επιλογή. Οφείλουν επίσης να συμμετάσχουν στην πρώτη τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών η οποία θα ακολουθήσει την επιλογή τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή τους και απορρίπτονται.

Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, κατά την οποία θα διαπιστωθεί ο βαθμός προετοιμασίας τους για την ειδίκευση που έχουν δηλώσει. Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά τις ως άνω ημερομηνίες. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή. Ο τόπος και η ώρα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής και δεν θα υπάρξει ατομική ειδοποίηση.
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι: η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης ειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με την κατοχή επίσημου τίτλου σπουδών και με εξέταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (secrphysics@upatras.gr, 2610 996077, 996098, fax 996089).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
--
Καθηγητής Αθανάσιος Α. Αργυρίου
Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Professor Athanassios A. Argiriou
Laboratory of Atmospheric Physics
Department of Physics, University of Patras
Patras, Greece

phone: (+30) 2610996078
web page: www.atmosphere-upatras.gr