PDA

View Full Version : ΠΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγήςeutuxia
02-05-2017, 13:52
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, το οποίο ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής» στις εξής τρεις
ειδικεύσεις:

α) «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»: θα επιλεγούν είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
β) «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»: θα επιλεγούν δώδεκα (12) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.
γ) «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»: θα επιλεγούν δέκα (10) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Το Πρόγραμμα είναι διετές και απαιτεί για όσους επιλεγούν, εκτός από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση εννέα (9) μαθημάτων, εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας και συμμετοχή σε ερευνητικά σεμινάρια του Π.Μ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις σαράντα δύο (42) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ έχουν οι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι απαραιτήτως γνωρίζουν επαρκώς μία (1) ξένη γλώσσα. Πτυχιούχοι που θα γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ ενδέχεται να κληθούν να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.
1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν «Αίτηση», στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψήφιου/ας.

2. Εκτός από την αίτησή τους(*), οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
ii. Αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων
iii. Λοιποί τίτλοι σπουδών
iv. Βιογραφικό Σημείωμα
v. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος
Σπουδών
vi. Επιστημονικά δημοσιεύματα (εφόσον υπάρχουν)
vii. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας

(*) Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι της περιόδου Ιουνίου 2017. Οι φοιτητές/-τριες αυτοί/-ές είναι υποχρεωμένοι/-ες να προσκομίσουν σχετικές βεβαιώσεις που αφορούν στα δικαιολογητικά i, ii και v αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατόν από τις αντίστοιχες γραμματείες τους και πάντως όχι αργότερα από τις 20 Ιουλίου 2017. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες/-είσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών πρέπει να είναι επικυρωμένα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ περιλαμβάνει:
A. γραπτές εξετάσεις στις τρεις κατευθύνσεις: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση» και «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση» (η εξεταστέα ύλη των τριών κατευθύνσεων είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος), και
B. έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων με αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και με προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι εκτός από την αξιολόγηση στη γραπτή εξέταση, συνυπολογίζονται με μοριοδότηση:
α/ Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων
1. Τυχόν ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις του/της υποψήφιου.
2. Το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου/ας.
3. Ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου.
4. Η βαθμολογία σε μαθήματα συναφή ως προς την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Τίτλου για την οποία είναι υποψήφιος/α.
5. Η συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ως προς την ειδίκευση του Μεταπτυχιακού Τίτλου για την οποία είναι υποψήφιος/α.

β/ Η προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση Σε προφορική συνέντευξη καλούνται μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν υπερβεί τη βάση της βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις και στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

γ/ Οι εξετάσεις σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους Απαλλάσσονται της εξέτασης όσοι πληρούν τις απαιτήσεις του Ι.Κ.Υ. για τη σχετική απαλλαγή, δηλαδή οι κάτοχοι πτυχίου ξενόγλωσσου Τμήματος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ενός από τους κατωτέρω κατονομαζόμενους τίτλους σπουδών, ή των αντίστοιχων ισοτιμιών τους:
Αγγλική: Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan.
Γαλλική: Cours SupΓ©rieur III ή Sorbonne II ή DALF ή Alliance FranΓ§aise.
Γερμανική: Grosses Deutsches Sprachdiplom του Ινστιτούτου Goethe.
Ιταλική: Δίπλωμα Ανώτερης Βαθμίδας του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθήνας (Diploma di Lingua e Cultura Italiana – Corso Superiore ή Traduttore) ή δίπλωμα του Πανεπιστημίου της Perugia (Di Abilitazione all’ Insegnamento della Lingua e della Cultura Italiana per Stranieri).

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι αιτήσεις τους
β€’ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 15-5-2017 έως 16-6-2017 καθημερινά από 10:00 έως 12:00, ή
β€’ αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση «Γραμματεία Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημιούπολη, 265 04 Ρίο-Πάτρα».

Παράλληλα, συμπληρώνονται και όσα στοιχεία ζητούνται
1. στη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών:
<https: matrix.upatras.gr="" sap="" bc="" webdynpro="" zups_pg_adm=""> https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# (link is external), και
2. στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:
<https: www.surveymonkey.com="" r="" pms2017-2019=""> https://www.surveymonkey.com/r/PMS2017-2019 (link is external)

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. οι υποψήφιες/οι θα ενημερωθούν έγκαιρα για την ώρα και την αίθουσα των γραπτών εξετάσεων και των εξετάσεων γλωσσομάθειας και, στη συνέχεια, των προφορικών συνεντεύξεων. Η εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. Β7/65 ΦΕΚ 966/31-12-1993, όπως τροποποιήθηκε με βάση την απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών αριθ. 570/6783/8-4-2011.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε όλες τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 12:00 στα τηλέφωνα 2610969828 και 2610969310 (κ. Σούζα).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Δημήτρης Κολιόπουλος</https:></https:>