PDA

View Full Version : Π.Μ.Σ. στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες»eutuxia
08-09-2016, 11:31
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση Β1/814/15.11.93 (ΦΕΚ 868/26.11.93) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 140662/Β7/09-09-2014 (ΦΕΚ 2447/τ.Β΄/15-9-2014) και ισχύει.

1. Αριθμός Εισακτέων:
Το ακαδ. έτος 2016-2017 θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά από προκήρυξη ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
• Φαρμακολογία - Τοξικολογία
• Νευροεπιστήμες
• Ιατρική Βιοχημεία - Ανοσολογία
• Μοριακή Ανατομική - Μοριακή Ιστοπαθολογία
• Μοριακή Γενετική - Κυτταρογενετική
• Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

1. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και λαμβάνει απόφαση με συνεκτίμηση, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:
1. Γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος
2. Βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται)
4. Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
5. Τρεις συστατικές επιστολές
6. Γνώση χρήσης Η/Υ
7. Γνώση ξένων γλωσσών
8. Επίδοση στη συνέντευξη

Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 27.9.2016 και 28.9.2016.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τους Έλληνες και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

1. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, από απόφοιτους Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences), Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και από πτυχιούχους ΤΕΙ Τμημάτων συναφών με την Ιατρική ή με Επιστήμες Ζωής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρθρ. 16, ν. 2327/95).
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος έως την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

1. Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» με τις παρακάτω έξι κατευθύνσεις αναλόγως του εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών:
α. Φαρμακολογία - Τοξικολογία
β. Νευροεπιστήμες
γ. Ιατρική Βιοχημεία - Ανοσολογία
δ. Μοριακή Ανατομική - Μοριακή Ιστοπαθολογία
ε. Μοριακή Γενετική - Κυτταρογενετική
στ. Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν έως δύο (2) κατευθύνσεις κατά σειρά προτίμησης.

1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα, υπόψη κ. Ε. Σκλίβα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή στις ιστοσελίδες: www.med.upatras.gr, http://bie.med.upatras.gr)
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφΆ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφΆ όσον υπάρχει)
• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφΆ όσον υπάρχουν)
• Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφΆ όσον υπάρχουν).
• Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
• Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2016, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής με την ένδειξη: «Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» ή ηλεκτρονικά στο e-mail: secretary@med.upatras.gr.
Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Επιστήμες» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 20.06.2016 έως και 16.09.2016.


Πληροφορίες:
Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα
Τηλ.: 2610-969108, Fax: 2610-996103 (κ. Έλλη Σκλίβα)
Β. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr
Γ. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://bie.med.upatras.gr

Πάτρα, 7 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Δημήτριος Σ. Γούμενος
Καθηγητής