PDA

View Full Version : ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών»eutuxia
15-06-2016, 15:48
Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» (https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate/ety), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, έως 60 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί:
(α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ
(β) Διπλωματούχοι ΑΕΙ άλλων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής
(γ) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας
(δ) Πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης
(ε) Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ
(στ) Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών της αλλοδαπής
Δεκτές γίνονται και αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από το πτυχίο ή δίπλωμα, εφόσον συμπεριλαμβάνουν επικυρωμένο αντίγραφο καρτέλας και βεβαίωση του Τμήματος προέλευσης η οποία να πιστοποιεί ότι ο/η υποψήφιος/α χρωστά λιγότερα από 5 μαθήματα (μετά την εξέταση του Ιουνίου) συν τη διπλωματική εργασία. Όσοι επιλεγούν και δεν έχουν πτυχίο πρέπει να ορκισθούν στην πρώτη ορκωμοσία μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Όσοι δεν ορκισθούν δεν θα εγγράφονται. Επιπλέον των 60 εισακτέων του μεταπτυχιακού προγράμματος και βάσει συμφωνιών του Τμήματος και κατόπιν έγκρισης από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιλέγονται πέντε (5) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για θέσεις στο ΕΤΥ καθώς και όσοι έχουν υποτροφία από ελληνικό ή διεθνή οργανισμό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 9ηΣεπτεμβρίου 2016 το αργότερο. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις είτε είναι εκπρόθεσμες δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη, η γενική βαθμολογία, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, η γνώση της Αγγλικής, οι συστατικές επιστολές κ.λ.π.
Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Σημειώνεται ότι η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών στα μαθήματα του προγράμματος στα οποία είναι εγγεγραμμένοι είναι υποχρεωτική, σε ποσοστό 70%. Επιπλέον, είναι απαραίτητο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής να συνεισφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα και στα εργαστήρια του Τμήματος αναλαμβάνοντας τη διεξαγωγή επικουρικού έργου όπως αυτό θα καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΤΜΗΥΠ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
β€’ Αίτηση υποψηφιότητας, σε ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από τον ιστότοπο του τμήματος ceid.upatras.gr
β€’ Βιογραφικό Σημείωμα.
β€’ Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου.
β€’ Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
β€’ Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές (από μέλη ΔΕΠ).
β€’ Προαιρετικά, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ερευνητικές δραστηριότητες, περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, επαγγελματική εμπειρία σε Πληροφορική.
β€’ Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας, που τεκμηριώνεται με σχετικά επικυρωμένα πιστοποιητικά Proficiency ή TOEFL ή με άλλα στοιχεία. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει και με προσωπική συνέντευξη.
β€’ Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια εξωτερικού)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν και με χρήση του Ψηφιακού Άλματος του Π.Π. στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# έως την 9η Σεπτεμβρίου 2016.
Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών μπορεί να βρεθούν και στην ιστοσελίδα: https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate/ety
Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Καθ. Χρήστος Μπούρας, e-mail: bouras@ceid.upatras.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
Τ.Κ. 26 504
THΛ: 2610-996940
FAX: 2610-993469
http://ceid.upatras.gr
e-mail: secretary@ceid.upatras.gr