PDA

View Full Version : ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA»eutuxia
07-06-2016, 15:43
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)», όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. 609/ΒΒ΄ /15-4-2015.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δεκαπέντε (15) μαθήματα, που επιμερίζονται ισάριθμα στα τρία πρώτα εξάμηνα, και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο. Ειδικότερα, στο αΒ΄ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στο βΒ΄ εξάμηνο τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα μαθήματα, και στο γΒ΄ εξάμηνο δύο (2) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα. Η εβδομαδιαία διδασκαλία κάθε μαθήματος συνίσταται από τρίωρη διάλεξη ή/και εργαστήριο ανάλογα με τη φύση του μαθήματος. Οι παρακολουθήσεις των διαλέξεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτικές και για τη διευκόλυνση εργαζόμενων φοιτητών το διδακτικό έργο παρέχεται απογευματινές ώρες. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ (ΜΒΑ Food Business Management)», απαιτούνται οι επιτυχείς εξετάσεις των δεκαπέντε μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι φοιτητές προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που θα συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους.
Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων με δυνατότητα καταβολής σε τέσσερις δόσεις. Το Π.Μ.Σ. παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων στο 20% των εισακτέων του προγράμματος, ήτοι έξι (6) υποτροφίες για 30 εισακτέους. Οι υπότροφοι επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με οικονομικά, κοινωνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, και ο κατάλογος επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικά (συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Παρασκευή 8 Iουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (έντυπη από τον ιστότοπο του Τμήματος http://www.deapt.upatras.gr).
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Δύο (2) φωτογραφίες.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Aντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
Οι υποψήφιοι θα κληθούν έγκαιρα για ατομική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τρία μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και ο κατάλογος των εισακτέων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο στόχος της επιτροπής είναι η επιλογή των υποψηφίων με το πιο κατάλληλο και συμπαγές υπόβαθρο, γιΆ αυτό θα συνεκτιμηθούν κριτήρια όπως η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών, ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως Proficiency, E.C.D.L., G.M.A.T.), η ανταπόκριση του υποψηφίου στη συνέντευξη, κ.ά.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Τμήματος και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121).


Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης